Badanie jakości mydeł

Badanie jakości mydeł.

Wymagania dla większości mydeł i produktów utworzonych na podstawie mydeł są na ogół charakterystyczne. Nieco inaczej określa się je jednak dla środków do mycia, inaczej zaś dla środków do prania.

Program badań obejmuje badania pełne oraz niepełne. Badania pełne wykonuje się w określonych odstępach czasu (podanych np. w normie) oraz przy zmianach receptury, technologii, przy badaniach rozjemczych na żądanie organów kontroli i nadzoru. Badania niepełne powinny być wykonywane przy odbiorze każdej partii mydła. Pobieranie próbek do badań z partii towaru odbywa się w sposób losowy, natomiast niezbędną liczbę próbek, którą należy pobrać określono w odpowiednich normach.

Pełne badanie mydeł toaletowych obejmuje:
— sprawdzenie opakowania i znakowania,
— oznaczenie średniej masy kawałka mydła,
— sprawdzenie wszystkich wymagań jakościowych produktu.

Pełne badanie jakości mydeł toaletowych obejmuje kontrolę następujących wymagań:
• kształt: powinien być zgodny z oferowanym wzorem;

• wygląd: powierzchnia mydła powinna być bez plam i zanieczyszczeń, dopuszcza się jednak niewielkie naddatki krawędzi i uszkodzenia powierzchni;

• jednorodność: kawałek mydła powinien być jednorodny w całej masie, dla mydeł nie przeznaczonych dla dzieci dopuszcza się niejednorodności barwy, które są efektem zabarwienia marmurkowego lub perłowego;

• zapach: powinien być przyjemny, charakterystyczny dla użytych surowców lub kompozycji zapachowej;

• barwa: powinna być charakterystyczna dla użytego barwnika, natomiast mydła toaletowe dla dzieci nie powinny być zabarwione;

• całkowita zawartość kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi (im większa zawartość kwasów tłuszczowych, tym mydło jest bardziej wartościowe): nie powinna być mniejsza niż 78%, przy czym dla mydeł półtoaletowych — nie mniejsza niż 68%, a dla gospodarczych — 64%;

• łączna zawartość tłuszczu nie zmydłonego i substancji nie zmyd-łających się (im większa zawartość nie zmydlonych tłuszczów tym większa zdolność do jełczenia i zmian zapachu oraz gorsza zdolność myjąca); nie powinna być większa niż 3%, dla mydeł gospodarczych — 1,8%;

• zawartość wolnych alkaliów żrących w przeliczeniu na NaOH (zwiększenie zawartości alkaliów żrących może być przyczyną podrażnień skóry oraz niebezpieczne dla oczu): nie może być większa niż 0,1%, natomiast w przypadku mydeł dla dzieci — 0,05%, dla mydeł półtoaletowych — 0,02-0,10%, dla mydeł gospodarczych — nie więcej niż 0,15%;

• zawartość chlorków w przeliczeniu na NaCl (zwiększa kruchość mydła): nie powinna być większa niż 0,6%, dla mydeł półtoaletowych — 0,8%, dla gospodarczych — 1,0%;

• miano wydzielonych kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi (określa się przez badanie temperatury krzepnięcia — im wyższe miano, tym większa zawartość kwasów nasyconych z długimi łańcuchami węglowodorowymi): 37°C, dla mydeł gospodarczych —35°C;

• liczba jodowa wydzielonych kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi (daje możliwość stwierdzenia stopnia nienasycenia kwasów tłuszczowych, a więc przewidywania skłonności do jełczenia): nie powinna być większa niż 50 w przypadku mydeł dla dzieci, dla pozostałych mydeł nie oznacza się;

• liczba zobojętnienia wydzielonych kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi (im wyższa liczba zobojętnienia, tym większy udział kwasów niskocząsteczkowych w stosunku do kwasów wysokocząsteczkowych, stąd lepsza pienistość i lepsze właściwości myjące w zimnej wodzie): nie powinna być mniejsza niż 208 mg KOH/g, w przypadku mydeł dla dzieci nie oznacza się, dla mydeł półtoaletowych nie powinna być mniejsza niż 200 mg KOH/g;

• zdolność pianotwórcza (oznaczana według odpowiedniej normy): nie powinna być mniejsza niż 250 ml, w przypadku mydeł dla dzieci — nie mniejsza niż 200 ml, dla mydeł półtoaletowych — nie mniejsza niż 200 ml;

• zawartość kwasu laurynowego w wydzielonych kwasach tłuszczowych (oznaczanie według normy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *